Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 ††††††††† FEECONOMY: FEECONOMY Europe B.V. gevestigd te Rotterdam

1.2†††††††††† De Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FEECONOMY een overeenkomst heeft

gesloten tot levering van diensten.

1.3 ††††††††† FEECONOMY Account: het account van de Klant met betrekking tot de Kosten.

1.4 ††††††††† CPS: de preselectfacitiliteit zonder minimale Overeenkomstperiode voor de carrier

van FEECONOMY waardoor een Klant ervoor kan kiezen om bepaalde gedefinieerde soorten

gesprekken te voeren via FEECONOMY, zonder dat hij/zij een prefix moet kiezen of een andere

procedure moet volgen om dit mogelijk te maken.

1.5 ††††††††† FEECONOMY Prijslijst: de huidige Prijslijst van FEECONOMY die regelmatig wordt bijgewerkt.

1.6 ††††††††† AUP: FEECONOMY's beleid voor aanvaardbaar verbruik. Dit document kan worden gevonden op

www.FeeConomy.com. Het wordt regelmatig bijgewerkt.

1.7 ††††††††† Kosten: de Kosten die worden berekend voor de Dienst die wordt geleverd aan de Klant

zoals uiteengezet in de Prijslijst van FEECONOMY.

1.8 ††††††††† CLI: het telefoonnummer dat de Klant heeft aangegeven op het aanvraagformulier,

en in het geval van ISDN, elk ander telefoonnummer dat is gerelateerd aan het

telefoonnummer dat is aangegeven op het aanvraagformulier.

1.9 ††††††††† Begindatum: de datum waarop de gegevens van de Klant zijn overgedragen van de

andere aanbieder naar FEECONOMY.

1.10 ††††††† Overeenkomst: het aanvraagformulier, deze Algemene Voorwaarden, de FEECONOMY Prijslijst

en de AUP.

1.11 †††††††† Bedenkperiode: de initiŽle periode van acht dagen vanaf de Startdatum waarin de Klant

de Overeenkomst kan annuleren.

1.12 ††††††† Gebundelde diensten: Vastelijnabonnement en CPS.

1.13 ††††††† Vastelijnabonnement: de faciliteit verzorgd door FEECONOMY via de nationale telefonieaanbieder

in Nederland om telefoonoproepen te plaatsen of te ontvangen (inclusief de mogelijkheid

om gegevens te verzenden of the ontvangen, bijv. via een computer) en enige andere

faciliteit (behalve CPS) die FEECONOMY heeft toegezegd te leveren aan de Klant volgens deze

Overeenkomst met een minimale bindende Overeenkomstperiode van 12 maanden.

1.14 ††††††† Dienst: de telecommunicatiedienst geleverd door FEECONOMY (via andere partijen waarmee

FEECONOMY een Overeenkomst heeft) aan de Klant volgens deze Overeenkomst. De Dienst kan

van tijd tot tijd worden aangepast volgens de Overeenkomst.

1.15 ††††††† Startdatum: de datum waarop de Overeenkomstgegevens worden ingevoerd in het

systeem van FEECONOMY na acceptatie van het door de Klant ondertekende aanvraagformulier.

Dit is de datum waarop de Overeenkomst tussen de Klant en FEECONOMY van kracht wordt.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 ††††††††† Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen FEECONOMY

en de Klant en vervangen enige eerdere mondelinge en/of schriftelijke Overeenkomsten

tussen FEECONOMY en de Klant.

2.2 ††††††††† Naast de onderhavige algemene voorwaarden van FEECONOMY zijn eveneens van toepassing

de ĎAlgemene Voorwaarden Geschillencommissieí van de Nederlandse Vereniging

Directe Verkoop (VDV) (de ďVDV VoorwaardenĒ), voor zover deze niet strijdig zijn met

de onderhavige algemene voorwaarden. De VDV Voorwaarden kunnen geraadpleegd

en opgeslagen worden vanaf de website van FEECONOMY, www.myFeeConomy.eu.

2.3 ††††††††† Na de Begindatum kan de Klant de Diensten geboden door FEECONOMY gebruiken.

2.4 †††††††† De Klant is niet verplicht alleen gebruik te maken van de Diensten van FEECONOMY, maar

mogelijk hebben de voorwaarden van deze overeenkomst implicaties.

2.5 ††††††††† De Bepalingen voor Aanvaardbaar Verbruik zijn van toepassing. FEECONOMY Friends & Family

is uitsluitend bedoeld voor particuliere gebruikers met een voor particuliere gebruikers

kenmerkend belgedrag zoals dit is vastgesteld door FEECONOMY. FEECONOMY Friends & Family is

niet beschikbaar voor zakelijke Klanten of Klanten met een bovenmatig belgedrag. Dit

'standaardgedrag' is exclusief vastgesteld door FEECONOMY. FEECONOMY heeft het exclusieve recht

zelf te beslissen wat aanvaardbaar verbruik is en wat niet. Door gebruik te maken van

onze Diensten, stemt u in met deze bepalingen. Indien FEECONOMY op de hoogte is of wordt

gebracht van een mogelijke schending van de bepalingen voor aanvaardbaar verbruik,

inclusief verdachte fraude of hoog gebruik, start FEECONOMY een intern onderzoek. Het staat

FEECONOMY vrij de gebruikmaking van de Diensten van FEECONOMY door de Klant te beperken of op te

schorten ter voorkoming van verdere, mogelijk niet toegestane activiteiten. Afhankelijk

van de ernst van de schending behoudt FEECONOMY zich het recht voor de Diensten aan de

Klant te beperken, tijdelijk op te schorten of te beŽindigen. FEECONOMY biedt geen vergoeding

in enige vorm voor het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening als gevolg van

schending van de Bepalingen voor Aanvaardbaar Verbruik, noch aanvaardt FEECONOMY enige

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade die verband

houdt met schending van deze bepalingen.

2.6††††††††† De Klant moet beschikken over de directe toegangslijn naar de nationale

telefoonaanbieder of via een andere telefoonaanbieder met toegang tot die nationale

aanbieder. Vastelijnabonnementen aangeboden door kabelmaatschappijen kunnen niet

worden overgedragen naar FEECONOMY en zullen worden geweigerd.

2.7 ††††††††† Niet alle Diensten van de huidige telecomaanbieder kunnen worden overgedragen

en/of zijn beschikbaar via FEECONOMY.

2.8††††††††† Het telefoonnummer blijft hetzelfde behalve indien anders wordt verzocht door de

Klant en dit verzoek kan worden verwerkt, de Klant naar een ander gebied verhuist

of vanwege enige andere redenen zoals uiteengezet in de Overeenkomst. De Klant is

verantwoordelijk voor enige en alle Kosten die het gevolg zijn van het verkrijgen van een

telefoonnummer.

 

Artikel 3 - Verplichtingen van de Klant

De Klant gaat akkoord met het volgende:

3.1 ††††††††† Hij/zij betaalt de FEECONOMY facturen behorende bij het FEECONOMY account in overeenstemming

met de betalingsvoorwaarden van die factuur en deze Overeenkomst.

3.2 ††††††††† Hij/zij autoriseert FEECONOMY, en enige onderliggende carrier, om alle nodige stappen te

ondernemen die nodig zijn om de Dienst te leveren en zegt toe op geen enkele manier

de levering van deze Dienst te beperken of te voorkomen en alle redelijke instructies

met betrekking tot de Dienst op te volgen.

3.3 ††††††††† Hij/zij brengt FEECONOMY er schriftelijk van op de hoogte indien hij/zij het telefoonnummer wil

wijzigen.

3.4 †††††††† Hij/zij zal de Dienst niet doorleveren of doorverkopen of de Dienst op enige andere

wijze beschikbaar maken aan enige andere personen op commerciŽle of enige andere

basis.

3.5 ††††††††† Hij/zij zorgt ervoor dat enige telecomapparatuur die niet door FEECONOMY aan de Klant

wordt geleverd goed werkt en in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde

standaards en goedkeuringen zodat FEECONOMY de Dienst kan leveren. FEECONOMY kan niet

verantwoordelijk worden gehouden voor het niet kunnen leveren van de Dienst als dit

het gevolg is van fouten in de telecomapparatuur van de Klant.

3.6 †††††††† Hij/zij zal de Dienst verantwoordelijk gebruiken en de Dienst niet gebruiken, of toestaan

dat de Dienst wordt gebruikt, voor het verzenden van enig materiaal dat lasterlijk,

beledigend, kwetsend, obsceen of treiterend is, en ook niet voor incorrecte, immorele,

beledigende, frauduleuze, illegale of onwettige doeleinden. Hij/zij zal de Dienst ook

niet gebruiken op zo'n wijze dat derden op enige wijze de Dienst kunnen storen of

corrumperen.

3.7 ††††††††† Indien de Klant van FEECONOMY een Vastelijnabonnement afneemt, is het niet toegestaan

apparatuur te koppelen aan het netwerk dat FEECONOMY gebruikt om de Klant toegang

te geven, behalve het gebruik van de telefooningang geleverd door de nationale

telefoonaanbieder. Het is ook niet toegestaan apparatuur die mogelijk schadelijk is voor

het netwerk of de apparatuur van een andere Klant aan te sluiten op het netwerk dat

FEECONOMY gebruikt om de Klant toegang te geven. Als de Klant dit wel doet, moet de Klant

de apparatuur direct loskoppelen of FEECONOMY toestaan dit te doen. Eventuele kosten zijn

voor de Klant.

3.8 †††††††† Hij/zij zal FEECONOMY vergoeden in geval van verlies, schade, verplichtingen, Kosten

(waaronder juridische kosten) en uitgaven die FEECONOMY lijdt als gevolg van schending van

de verplichtingen van de Klant volgens deze Overeenkomst of misbruik van de Dienst

door de Klant, zoals redelijkerwijs gedefinieerd door FEECONOMY.

3.9 †††††††† De Klant zal FEECONOMY vrijwaren van alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van

het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door de Klant of het

verkeerde gebruik van de Diensten door de Klant.

 

Artikel 4 - Verplichtingen FEECONOMY

4.1 ††††††††† FEECONOMY levert de Dienst aan de Klant vanaf de Begindatum. FEECONOMY gebruikt alle redelijke

kennis en zorg om ervoor te zorgen dat de Dienst naar tevredenheid functioneert en

voor de volledige duur van deze Overeenkomst beschikbaar is voor de Klant.

4.2 †††††††† FEECONOMY zal de Dienst controleren op fouten of degradatie van de kwaliteit en zal dit

zo snel als redelijkerwijs mogelijk is corrigeren. FEECONOMY is echter niet verantwoordelijk

voor enige fouten of storing in de uitvoering van de Dienst als gevolg van oorzaken

die niet door FEECONOMY worden beÔnvloed, inclusief maar niet beperkt tot storingen in

koppelingen, stroomstoringen, telefoonstoringen, netwerkoverload, in gebreke blijven

van derden (incl. aanbieders van elektronische communicatiediensten), beŽindiging

van de carrierovereenkomst door de nationale aanbieder in Nederland voor

Vastelijnabonnementen, beŽindiging van de carrierovereenkomst voor CPS-diensten,

acties ondernomen door de regering, overmacht, explosies, overstromingen, brand,

ongelukken, oorlog of dreigende oorlog, terrorisme of dreigend terrorisme, sabotage,

publieke oproer, verboden of enige maatregelen gesteld door landelijke, wettelijke of

lokale autoriteiten, import- en exportreguleringen of Ėembargo's, industriŽle acties of

handelsonenigheid.

 

Artikel 5 Ė Tarieven, facturering en betaling

5.1 ††††††††† Alle facturen voor de Kosten moeten volledig worden voldaan op de bankrekening zoals

weergegeven op de factuur binnen de betaalperiode zoals weergegeven op de factuur.

Indien geen betaalperiode is aangegeven, geldt een periode van dertig (30) dagen na

datering van de factuur. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van het volledige

gebruik van de Dienst via het aangegeven telefoonnummer, ongeacht of dit gebruik

door de Klant is geautoriseerd, zelfs indien het gaat om derden waarover de Klant geen

autoriteit heeft die de Dienst frauduleus gebruiken, bijv. door het gebruik van internet.

De Klant heeft de website van FEECONOMY bestudeerd en is zich bewust van de frauduleuze

acties die derden kunnen ondernemen betreffende het internet en hoe de Klant zichzelf

tegen deze risico's kan beschermen.

5.2 ††††††††† Gewijzigde tarieven zullen niet eerder worden toegepast dan dat de Klant hierover

schriftelijk of, indien beschikbaar, elektronisch, is geÔnformeerd.

5.3 ††††††††† FEECONOMY stuurt de facturen naar de Klant naar het adres dat is genoteerd op het

aanvraagformulier, behalve indien de Klant FEECONOMY er schriftelijk van op de hoogte

heeft gesteld dat het factuuradres anders is. Op de factuur staat aangegeven welke

Kosten vooraf moeten worden betaald en welke na gebruik (achteraf). FEECONOMY tracht

te verzekeren dat terugkerende Kosten voor de Dienst maandelijks vooraf worden

gefactureerd. FEECONOMY doet er alles aan ervoor te zorgen dat alle overige Kosten, zoals

die gebaseerd op verkeer, maandelijks achteraf worden gefactureerd. Het is echter

mogelijk dat FEECONOMY in sommige gevallen de factuur op een ander tijdstip verzendt,

bijvoorbeeld als het bedrag dat nog openstaat op het account van de Klant veel hoger is

dan normaal. FEECONOMY behoudt zich het recht voor facturen achteraf te kunnen corrigeren,

zelfs als dat betrekking heeft op een factuur betreffende Diensten geleverd en/of

periodes van Diensten die moeten worden geleverd en reeds door de Klant zijn betaald.

Dergelijke gecorrigeerde facturen kunnen naar de Klant worden gestuurd na besluit

van FEECONOMY en enige betalingen die de Klant schuldig is volgens deze factuur/facturen

dienen door de Klant te worden voldaan.

5.4 †††††††† Alle Kosten zijn excl. BTW. De BTW-kosten dienen volgens het juiste percentage te

worden voldaan.

5.5 ††††††††† Behalve indien anders overeengekomen, worden de facturen betaald per automatische

incasso. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat er te allen

tijde voldoende geld op zijn/haar rekening staat om de factuur te betalen.

5.6 †††††††† Behalve de plicht van de Klant om te betalen, is de Klant altijd verplicht enige extra

Kosten te betalen met betrekking tot te laat/niet betaalde facturen. Het is FEECONOMY

toegestaan rente te berekenen op enig openstaand bedrag berekend vanaf de eerste

dag na de verloopdatum totdat de betaling volledig is voldaan. FEECONOMY behoudt zich

tevens het recht voor de Klant te factureren voor redelijke Kosten gemaakt door FEECONOMY

om te late betalingen van de Klant te innen en kan de incasso van het openstaande

bedrag overdragen aan een extern incassobureau naar keuze. In dat geval is de Klant

verantwoordelijk voor de betaling van alle bijkomende Kosten die hierdoor worden

gemaakt.

5.7 ††††††††† Indien een betaling per automatische incasso, cheque, creditcard of enige andere wijze

niet wordt geaccepteerd of wordt geannuleerd, is FEECONOMY gerechtigd enige Kosten die

hiervan voor FEECONOMY het gevolg zijn, in rekening te brengen aan de Klant.

5.8 †††††††† Indien een factuur en/of bijkomende Kosten zoals hierboven uiteengezet niet worden

betaald, worden de Diensten (gedeeltelijk of volledig) mogelijk tijdelijk opgeschort of

wordt deze Overeenkomst, inclusief de levering van de Diensten, beŽindigd door FEECONOMY.

Indien de Dienst tijdelijk wordt opgeschort, blijft de Klant facturen van FEECONOMY ontvangen

voor alle Kosten. FEECONOMY stuurt betalingsherinneringen naar de Klant, per post of

elektronisch. Niettegenstaande enige andere bepalingen in deze Overeenkomst is FEECONOMY

niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade geleden door de Klant als gevolg

van de annulering of beŽindiging volgens deze Clausule.

5.9 †††††††† Het is een voorwaarde van deze Overeenkomst dat noch de annulering, noch beŽindiging

van de Diensten en/of beŽindiging van deze Overeenkomst nadelige gevolgen heeft voor

het recht van FEECONOMY om betaling van de Klant te ontvangen voor gemaakte Kosten. Dit

recht vervalt niet na beŽindiging van de Diensten en/of deze Overeenkomst.

5.10 ††††††† FEECONOMY behoudt zich het recht voor om voor de Begindatum of op enig tijdstip daarna een

kredietcontrole uit te voeren betreffende de financiŽle status van de Klant. Als, volgens

FEECONOMY, deze kredietcontrole een negatieve uitslag heeft, kan FEECONOMY de aanvraag van de

Klant wijzigen of een kredietlimiet toepassen op het account van de Klant. FEECONOMY kan ook

eisen dat de Klant een veiligheidsstorting doet of een tussentijdse betaling volgens de

Overeenkomst, of dat de Overeenkomst wordt beŽindigd.

5.11 ††††††† Enige kredietlimiet ingesteld door FEECONOMY kan op enig tijdstip worden herzien en gewijzigd

indien a) FEECONOMY redelijkerwijs van mening is dat de financiŽle status van de Klant

substantieel is gewijzigd en/of indien er een significante toename heeft plaatsgevonden

in de Kosten gemaakt door de Klant sinds de Begindatum, de Klant voortdurend te laat

is met het betalen van de Kosten, FEECONOMY de storting of een deel daarvan heeft gebruikt

om betalingen te doen of nog openstaande of onbetaalde Kosten te voldoen volgens de

factuur.

 

Artikel 6 - Persoonsgegevens en privacy

6.1 ††††††††† FEECONOMY verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de

Diensten en een goede bedrijfsvoering van FEECONOMY.

6.2 †††††††† Tenzij de Klant schriftelijk heeft medegedeeld hier bezwaar tegen te hebben, autoriseert

de Klant FEECONOMY om de persoonsgegevens en verkeersgegevens te gebruiken en te

verwerken ten behoeve van marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot

de eigen dienst. FEECONOMY kan de persoonsgegevens en verkeersgegevens daartoe ook

verstrekken aan haar groepsmaatschappijen.

6.3 †††††††† FEECONOMY is gerechtigd de persoonsgegevens en de verkeersgegevens van de Klant op te

slaan in haar centrale bestand / database in de Verenigde Staten of Canada.

6.4 †††††††† FEECONOMY zorgt voor een adequate beveiliging van persoongegevens door het nemen van

organisatorische en technische maatregelen.

6.5 †††††††† De Klant zal FEECONOMY schriftelijk informeren indien er enige wijziging optreedt in de bij

de aanvraag opgegeven gegevens en zal dit doen tenminste 14 dagen voordat deze

wijziging van kracht wordt.

 

Artikel 7 - Duur en beŽindiging

7.1 ††††††††† Na afloop van de Bedenkperiode, behalve indien anders uiteengezet in deze

Overeenkomst, kan deze Overeenkomst door beide partijen worden beŽindigd op

enig gewenst moment, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen na

schriftelijke mededeling hiervan aan de andere partij. Het volgende is van toepassing:

a) De Klant zal worden gefactureerd en is verplicht de betaling voor alle Kosten te

voldoen voor de verloopdatum, inclusief Kosten voor de resterende tijd van verplichte

bindende perioden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

b) Indien de Klant deze Overeenkomst beŽindigt, zal er door FEECONOMY een laatste

berekening worden gemaakt. Enige Kosten vooraf betaald voor het beŽindigen van

de Overeenkomst worden mogelijk door FEECONOMY verrekend met de nog openstaande

Kosten en/of enige andere Kosten die de Klant schuldig is aan FEECONOMY. Enige

Kosten die worden gefactureerd en deze moeten worden betaald door de Klant

kunnen ook bindende periodes of andere Diensten omvatten die vallen buiten de

beŽindigingsdatum.

c) De Klant moet expliciet aangeven welke Dienst hij/zij wil beŽindigen. BeŽindiging van

het Vastelijnabonnement heeft niet automatisch beŽindiging van de CPS tot gevolg.

Als de Overeenkomst wordt beŽindigd, worden alle Diensten beŽindigd.

d) De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de Kosten die gemoeid gaan met de

nieuwe aansluiting na beŽindiging van enige Diensten (zoals het Vastelijnabonnement

en/of CPS) of de Overeenkomst.

7.2 ††††††††† FEECONOMY kan de Overeenkomst per direct beŽindigen, bijvoorbeeld wanneer de Klant zich

niet houdt aan zijn/haar verplichtingen zoals uiteengezet in dit document, of indien

de Klant failliet is verklaard of uitstel van betaling heeft gekregen. Indien de klant

gebruikmaakt van een Vastelijnabonnement moet hij/zij er rekening mee houden

dat indien het Vastelijnabonnement wordt beŽindigd vanwege wanbetaling van enige

Kosten, de diensten en het telefoonnummer van de Klant verloren zullen gaan.

 

Artikel 8 - Wijzigingen in de Dienst verzocht door de Klant

8.1 ††††††††† De voorwaarden in deze Clausule 8 zijn van toepassing na afloop van de Bedenkperiode.

Het recht van de Klant om een gedeelte van de Dienst of de volledige Dienst te

annuleren tijdens de Bedenkperiode is uiteengezet in de clausule betreffende het

annuleringsbericht bovenaan deze Overeenkomst.

8.2 †††††††† Volgens deze Overeenkomst is het toegestaan dat de Klant bepaalde Diensten afneemt,

zoals Gebundelde diensten of alleen CPS, zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

Indien de Klant zijn keuze wil wijzigen, houdt hij/zij er rekening mee dat dit invloed heeft

op de Kosten en de huidige Dienst en dat bepaalde verplichte Kosten voor de duur van

eventueel de rest van een bindende periode van toepassing zijn.

8.3 †††††††† Indien de Klant alleen voor CPS heeft gekozen en wil overstappen op Gebundelde

diensten dan is de klant verplicht een nieuwe aanvraag voor een vastelijnabonnement

te ondertekenen. Wanneer een klant die gebruikmaakt van Gebundelde Diensten een

wijziging wil aanbrengen in de aan vastelijnabonnement gerelateerde diensten, dan

neemt hij/zij telefonisch contact op met de Klantenservice van FEECONOMY. FEECONOMY zal de Klant

op de hoogte brengen van enige wijziging in de Kosten (in overeenstemming met de

Prijslijst van FEECONOMY) en de huidige Dienst. Ervanuitgaande dat de Klant hiermee akkoord

gaat, zal FEECONOMY de gewijzigde Gebundelde diensten leveren aan de Klant, en de Klant zal

de gewijzigde Kosten voldoen.

8.4 †††††††† Indien de Klant van Gebundelde diensten overstapt op CPS, in overeenstemming met

clausule 8.3 erkent en accepteert de Klant dat annulering van het Vastelijnabonnement

in de eerste twaalf (12) kalendermaanden na de Begindatum betekent dat hij/zij nog

steeds verplicht is de Kosten voor het Vastelijnabonnement te voldoen alsof FEECONOMY het

Vastelijnabonnement wel aan de Klant zou hebben geleverd in de genoemde periode

van twaalf (12) maanden.

8.5 †††††††† Het is niet mogelijk alleen te kiezen voor een Vastelijnabonnement. Indien FEECONOMY

ervan op de hoogte is dat een Klant heeft gekozen voor Gebundelde diensten en

vervolgens de CPS-diensten afneemt bij een andere aanbieder, heeft FEECONOMY het recht

het Vastelijnabonnement aan de klant te blijven aanbieden maar de Kosten ervan te

verhogen. De klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht en het nieuwe tarief gaat

in op het moment dat dit is gebeurd.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1 ††††††††† FEECONOMY is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet goed

functioneren van de door haar geleverde Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove

schuld.

9.2 †††††††† De aansprakelijkheid van FEECONOMY is beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor

enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten. De vergoeding van de

schade is beperkt tot maximaal het nettobedrag van de laatste door de Klant betaalde

factuur.

9.3 †††††††† De Klant zal FEECONOMY vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor

vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst.

9.4 †††††††† Daar FEECONOMY niet de eigenaar is van telefoonlijnen, switches, enz., is FEECONOMY niet

verantwoordelijk voor de reparatie en onderhoud, enz., van dergelijke faciliteiten. Dit

blijft de volledige verantwoordelijkheid van de nationale telecomaanbieder.

 

Artikel 10 Ė Geschillen

De volgende provisies zijn van toepassing voor een Klant die tevens een consument is:

10.1 ††††††† Een geschil tussen de Klant en FEECONOMY over de realisering of uitvoering van een

Overeenkomst kan worden overgedragen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie,

postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

10.2 ††††††† a Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan FEECONOMY heeft voorgelegd.

b FEECONOMY zal hierop 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren,

tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die

termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk

aan hem wordt medegedeeld.

10.3 ††††††† Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van FEECONOMY, dan wel binnen 30

dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 10.2b

had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de

Geschillencommissie Telecommunicatie.

10.4 †††††† Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is FEECONOMY aan deze

keuze gebonden. Indien FEECONOMY dit wil doen, moet de Klant schriftelijk worden gevraagd

zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. FEECONOMY dient daarbij aan

te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

10.5 ††††††† De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het

voor hem of haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie

wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommssie

geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een

vergoeding verschuldigd.

10.6 †††††† De klant mag gebruik maken van de geschillencommissie-procedure beschreven onder

artikel 10.1 tot en met 10.5 of onder de VDV Voorwaarden, maar niet van beide.

 

Artikel 11 Ė Fee

De volgende percentages zijn van toepassing bij de onderstaande posities:

11.1 †††††††† Klantfee 5%

11.2 ††††††† Startersfee 40%

11.3 ††††††† Executive 20%

11.4 ††††††† Accountmanager 7%

11.5 ††††††† Rayonmanager 6%

11.6 ††††††† Adjunct Directeur 5%

11.7 ††††††† Directeur 4%

11.8 ††††††† Aandeelhouder 3%

 

Artikel 12 Ė Posities

De volgende percentages zijn van toepassing bij de onderstaande posities:

12.1 ††††††† U start met de positie starter.

12.2 ††††††† U groeit door naar de positie Executive als u een pasief vermogen verdient van 3 euro per maand aan feeConomy.

12.3 ††††††† U groeit door naar de positie Accountmanager als u een pasief vermogen verdient van 300 euro per maand aan feeConomy.

12.4 ††††††† U groeit door naar de positie Rayonmanager als u een pasief vermogen verdient van 3000 euro per maand aan feeConomy.

12.5 ††††††† U groeit door naar de positie Adjunct Directeur als u een pasief vermogen verdient van 5000 euro per maand aan feeConomy.

12.6 ††††††† U groeit door naar de positie Directeur als u een pasief vermogen verdient van 10000 euro per maand aan feeConomy.

12.7 ††††††† U groeit door naar de positie Aandeelhouder als u een pasief vermogen verdient van 13000 euro per maand aan feeConomy.